HE

FR

01.2024

צוואה – כל מה שחשוב לדעת

בס”ד

צוואה – כל מה שחשוב לדעת

הצוואה הינה מסמך משפטי, אשר עורך אדם עוד בחייו ובו הוא קובע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו. משכך, חשיבותה של הצוואה עלולה להתברר כקריטית ממש, נוכח המשמעויות המעשיות שלה.

ישנן מס’ גרסאות של צוואה המותרות בחוק, כך למשל: צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב וכו’. בהתאם לחוק בישראל קיימת חשיבות ממשית לצורתה של הצוואה וישנן מס’ דרישות סף חוקיות לתקינותה וקבילותה של צוואה ולכן, מומלץ ביותר לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין המתמחה בכך. עריכת צוואה בהתאם לחוק ולכללי הירושה בישראל, מבטיחה חלוקת רכושו של האדם לפי רצונו הבלעדי ועלולה אף למנוע סכסוכים משפחתיים ומאבקים על עיזבונו בין יורשיו.

בישראל, חוק הירושה, תשכ”ה – 1965, קובע כללי הורשה ברורים ובהם מנגנון קבוע מראש לגבי סדר היורשים ושיעור זכותם בעיזבון (פרנטלות/שכבות ירושה). עריכת צוואה, תבטיח נטרולו של מנגנון זה ובמקומו, החלת הירושה וחלוקת העיזבון עפ”י רצונו הבלעדי של המצווה.

רבים נוטים להתעלם מהחשיבות הגדולה של עריכת צוואה, מתוך ההבנה כי גם ללא עריכת צוואה עיזבונו של אדם יועבר לבני משפחתו ואולם, יתרונותיה המובהקים של עריכת הצוואה, הם במתן האפשרות למצווה,  לשלוט שליטה מלאה על זהות היורשים, חלקו של כל יורש בעיזבון וחלוקת הנכסים בחלקים לא שווים, הכול לפי רצונו הבלעדי של המצווה.

כך למשל, קובע חוק הירושה כי בת זוגו של אדם תירש מחצית מכלל נכסיו וילדיו, יירשו את המחצית הנותרת בחלקים שווים. להמחשה: עפ”י החוק, ילדיו של המנוח זכאים לרשת 50% מזכויותיו בדירת המגורים המשותפת לו ולבת זוגו. ברור כי זהו איננו מצב אידיאלי עבור בן/בת הזוג הנותרים בחיים. עריכת צוואה יכולה למנוע מצב זה, לדוגמא: ע”י ציווי הדירה במלואה לבת הזוג ורק לאחר פטירתה, תועבר הדירה לילדים.

חשוב מאוד לציין, כי אדם העורך צוואה בחייו, בה יצווה על מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו, רשאי לבטל את צוואתו או לשנותה בכל עת, הכול בהתאם לרצונו.

עוד חשוב מאוד לזכור, כי הצוואה מקוימת רק לאחר פטירתו של המצווה ועל כן, ירצה המצווה לערוך בחייו, צוואה אשר תשקף את רצונותיו במדויק וכן, שתעמוד בכל הקריטריונים הקבועים בחוק לצוואה ברת תוקף. – לצורך כך, קיימת חשיבות עילאית, להיוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני הירושה הישראלים ואשר הינו בעל ניסיון רב בעריכת צוואות.

עולה אם כן, כי הצוואה הינה מסמך משפטי בעל ערך רב, אשר מגלם בתוכו משמעויות כלכליות ומשפחתיות מרחיקות לכת. משמעותה העיקרית היא במיסוד הרצון האינדיבידואלי של המצווה באשר לחלוקת רכושו לאחר פטירתו. צוואה, הערוכה באמצעות עורך דין המתמחה בכך, היא הדרך הטובה ביותר, להבטיח כי חלוקת הרכוש של האדם, תתבצע עפ”י רצונו בלבד ולא עפ”י המנגנון הכללי הקבוע בחוק.

אבוחצירא שלומי<br><p class="title2"> עו"ד ונוטריון מנהל מקצועי</p>

אבוחצירא שלומי

עו"ד ונוטריון מנהל מקצועי